چشم انداز، ماموریت، ارزش های محوری، شعار و خط مشی کیفیت