گروه صنعتی ایرکا

توصیفی کوتاه ازمحصولات تولیدی شرکت ایرکا پارت صنعت

گروه واترپمپ ها:

محصول واترپمپ درواقع با نیروی محرکه گرفته شده ازحرکت موتور، وظیفه به گردش درآوردن مخلوط آب ومایع خنک کننده دراجزای داخلی موتور را برعهده دارد وباعث کم شدن حرارت ناشی ازاحتراق دراین نواحی وقطعات میشود.