انتخاب ایرکا پارت صنعت بعنوان واحد تولیدی نمونه استانی سال ۱۳۹۸ در سی و یکمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان