از تاریخ ۱/۷/۹۷ در راستای اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ دستورالعمل پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، شرکت ایرکا پارت صنعت (خکار) با احراز شرایط تابلوی فرعي بازار اول، از بازار دوم به این بازار منتقل شد. این انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها در بورس تهران بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده و دیگر شرایط مندرج در مواد ۲۱ الی ۲۱ دستورالعمل پذیرش در پایان مرداد ماه هر سال صورت می گیرد.

ارتقا گروه ایرکا به بازار اول بورس تهران حاصل تلاش مدیریت و همه پرسنل شرکتهای تابعه گروه ایرکا میباشد که در شرایطی دشوار و علیرغم مشکلات موجود نشان داده اند تعهد و ابتکار و تلاش امیدوارانه همیشه ضامن حرکت رو به جلو است.

نامه رسمی مدیر عامل بورس تهران