بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ایرکا پارت پویا سهامی خاص یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که رأس ساعت 15 روز چهارشنبه 30/03/1397 در محل دفتر مرکزی به نشانی: تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان نیریزی – پلاک  طبقه 3 تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.