مصاحبه هفته نامه اطلاعات بورس با مهندس اسماعیلی مدیر عامل ایرکا پارت صنعت 


با توجه به رشد چشمگیر سهام گروه ایرکا (نماد خکار) در بازار بورس تهران علیرغم رکود فعلی، هفته نامه اطلاعات بورس مصاحبه ای با مهندس حمید اسماعیلی مدیر عامل ایرکا پارت صنعت در مورد برنامه های گروه ایرکا انجام داده که در شماره ۲۴۳ این نشریه در فروردین ۹۷ به چاپ رسیده است.
در این مصاحبه چشم انداز همکاری با شرکت سایپا- سیتروئن و امکانات گروه ایرکا در ورود به چرخه تامین کنندگان تراز اول جهانی مورد بحث قرار گرفته و روند مثبت و رشد یابنده مشارکت با شرکتهای خارجی با توجه به سابقه ، توان فنی- تولیدی و سازمانی و بازرگانی گروه ایرکا مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین قرارداد ایرکاجهت تولید قطعه دریچه هوای موتورسیکلت های انژکتوری موضوع دیگر این مصاحبه میباشد.
در راستای تحقق شعار اصلی شرکت (“صد ساله میشویم”)، دورنگری مدیریت ایرکا با توجه به چشم انداز رشد خودروی برقی مورد بحث قرار گرفته و به برنامه های شرکت در روند آماده سازی کل گروه به منظور همسو شدن با تحولات مربوطه از جمله آماده سازی جهت تولید قطعات مرتبط با خودروی برقی اشاره شده است.