انتخاب ایرکا پارت صنعت بعنوان واحد تولیدی نمونه استانی سال 1398 در سی و یکمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید استان